Access Keys:

RCUK Logo


Nodau a Threfniadaeth RCUK

Cenhadaeth RCUK yw gwneud y gorau o’r ffyrdd y mae’r Cynghorau Ymchwil yn cydweithio i gyflenwi eu nodau, i wella perfformiad cyffredinol ac effaith ymchwil, hyfforddiant a throsglwyddo gwybodaeth yn y DU a chael eu cydnabod gan academia, busnesau a’r llywodraeth am ragoriaeth nawdd ymchwil.

Nod cyffredinol RCUK yw i’r Cynghorau Ymchwil gael eu cydnabod fel y meincnod ar draws y byd o ran yr effaith y maent yn ei chael a’r ffyrdd y maent yn gweithio.

Trefniadaeth

Mae arweinyddiaeth RCUK yn cael ei ddarparu gan brif weithredwyr y Cynghorau Ymchwil, yn cydweithio trwy fforwm Grwp Gweithredol RCUK.

Caiff gweithgareddau RCUK eu cyflenwi ar draws y Cynghorau mewn tair ffordd: unedau busnes ar y cyd y Cyngor, Grwpiau Aml-ymchwil y Cyngor, prosiectau Ymchwil ar y cyd y Cyngor a chydweithredu o ddydd i ddydd rhwng staff y Cyngor.

Mae blaenoriaethau RCUK ar gyfer cydweithio rhwng y Cynghorau Ymchwil wedi eu nodi yng Nghynllun Cyflenwi RCUK.

Nid yw RCUK yn endid cyfreithiol ac nid yw ei bresenoldeb yn newid y gwaith o lywodraethu Cynghorau Ymchwil unigol nac atebolrwydd eu prif weithredwyr, sydd yn dal yn uniongyrchol ac yn bersonol atebol am warchod arian cyhoeddus. Nid yw’r atebolrwydd hwn yn cael ei ymarfer trwy RCUK.

O dan fantell RCUK, mae’r Cynghorau Ymchwil yn ceisio cydweithio lle mae hyn o fudd i’w cymunedau academaidd, y llywodraeth a rhanddeiliaid eraill. Mae’r dull hwn yn galluogi pob Cyngor i bennu lefel ei gyfranogiad mewn gweithgareddau ar y cyd a sicrhau buddion cydweithredu agosach â Chynghorau eraill tra’n dal yn hyblyg ac yn ymatebol i anghenion eu cymunedau eu hunain. Mae’r model hwn yn cydnabod nad yw’r un ateb yn addas i bawb ac mae’n hwyluso cysoni polisïau a gwasanaethau, trwy gyflymu cydgyfeirio ar sail ddwyochrog neu dairochrog. Yn allanol, mae’r model hwn yn galluogi Cynghorau Ymchwil i gyflwyno polisïau a gwybodaeth yn gydlynol, ond mae’n caniatáu i Gynghorau gwahanol fynegi barn a safbwyntiau gwahanol.

Er bod RCUK yn bartneriaeth anweithredol, mae’n defnyddio arfer da presennol pob corff cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys cydymffurfio â chodau ymarfer a deddfwriaeth ar reoli risg, Rhyddid Gwybodaeth, diogelu data a dull rhagweithiol o gyhoeddi gwybodaeth am weithgareddau, gwasanaethau, polisïau a pherfformiad RCUK.


Freedom of Information | Cookies and Privacy | Terms and Conditions | © Research Councils UK 2014