Access Keys:

RCUK Logo


Cyllid y Llywodraeth

Mae saith Cyngor Ymchwil y DU yn cael cyllid o Gyllideb Wyddoniaeth y Llywodraeth. Caiff y Gyllideb Wyddoniaeth ei gweinyddu trwy’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS).

Mae rhai Cynghorau Ymchwil hefyd yn cael incwm o Adrannau eraill o’r Llywodraeth, masnacheiddio ymchwil a noddwyr eraill ymchwil.

Mae’n rhaid i’r Cynghorau roi adroddiad i’r Llywodraeth ar eu gweithgareddau a’u cyllid.

Adolygiadau Gwariant y Llywodraeth

Mae’r Gyllideb Wyddoniaeth yn cael ei gosod gan Adolygiadau Gwariant y Llywodraeth, sef y dull a ddefnyddir gan y Trysorlys i bennu faint o arian y trethdalwyr sy’n cael ei roi i flaenoriaethau amrywiol y Llywodraeth.

Nid yw’r arian ar gyfer cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yn unig, ond mae’n gysylltiedig â diwygio’r sector cyhoeddus a gwelliannau i addysg, iechyd, trafnidiaeth a’r system cyfiawnder troseddol.

Mae pob Adolygiad Gwariant yn gosod cyllideb tair blynedd ar gyfer Adrannau’r Llywodraeth a thargedau Cytundeb Gwasanaeth Cyhoeddus (PSA) cysylltiedig – y gwelliannau y gall y cyhoedd eu disgwyl wrth dalu eu trethi.

Mae Adolygiadau Gwariant yn gorgyffwrdd fel bod blwyddyn olaf un Adolygiad Gwariant hefyd yn flwyddyn gyntaf yr Adolygiad Gwariant nesaf. Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i’r Trysorlys i ymateb i bwysau economaidd a blaenoriaethau newidiol.

Y Gyllideb Wyddoniaeth

Caiff y Gyllideb Wyddoniaeth ei gweinyddu trwy’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS). Roedd yn £3.1 biliwn yn 2005-06 a chododd i £3.2 biliwn yn 2010-11. Ar gais y Trysorlys, mae’r Gyllideb Wyddoniaeth wedi’i neilltuo.

Darperir y buddsoddiad cyhoeddus hwn er mwyn cyfrannu at gyflenwi amcanion y Llywodraeth ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesedd. Mae’r Cynghorau Ymchwil yn cael y rhan fwyaf o’r buddsoddiad cyhoeddus bob blwyddyn o’r Gyllideb Wyddoniaeth. Mae’r ffigurau ar gyfer y cyfnod rhwng 2011/12 hyd at 2014/15 (cyfnod Adolygiad Gwariant 2010) fel a ganlyn:

Dyraniad Adnoddau:
£2.50 biliwn yn 2011-12
£2.57 biliwn yn 2012-13
£2.59 biliwn yn 2013-14
£2.60 biliwn yn 2014-15

Dyraniad Cyfalaf:
Noder bod y ffigurau hyn yn dangos y tair blynedd ariannol o 2012-13 hyd at 2014-15.
£0.24 biliwn yn 2011-12
£0.20 biliwn yn 2012-13
£0.18 biliwn yn 2013-14
£0.18 biliwn yn 2014-15

Caiff gweddill arian y Gyllideb Wyddoniaeth ei ddirprwyo naill ai gan BIS (ac yn cynnwys Cronfa Gyfalaf Cyfleusterau Mawr a Chronfa Seilwaith Ymchwil Wyddonol) neu ei ddyrannu i’r Gymdeithas Frenhinol, Academi Frenhinol Peirianneg neu’r Academi Brydeinig.

System cymorth deuol

Yn unol â’r system cymorth deuol, mae’r Cynghorau Ymchwil yn rhoi grantiau ar gyfer prosiectau a rhaglenni penodol, tra bo Cynghorau Cyllido’r DU yn rhoi cyllid grant bloc i gefnogi’r seilwaith ymchwil a galluogi sefydliadau i wneud ymchwil blaenllaw o’u dewis. Mae cyllid o’r fath hefyd yn rhoi’r gallu i wneud ymchwil a gomisiynir gan y sector preifat, Adrannau’r Llywodraeth, elusennau, yr Undeb Ewropeaidd a chyrff rhyngwladol eraill.

Mae pedwar Cyngor Cyllido yn y DU, wedi eu cefnogi gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau a’r Adrannau Addysg sydd wedi eu datganoli.

Mae arian Cynghorau Ymchwil yn cael ei ddyfarnu ar sail ceisiadau a wneir gan ymchwilwyr unigol, sydd yn destun adolygiad annibynnol, arbenigol gan gymheiriaid. Gwneir dyfarniadau ar sail potensial yr ymchwil ac nid ydynt yn ystyried lleoliad daearyddol.

Mae cymorth y Cyngor Cyllido ar gyfer ymchwil (Cyllid yn ymwneud ag ansawdd neu gyllid QR) yn cael ei ddosbarthu ar sail rhagoriaeth adrannau unigol mewn sefydliadau addysg uwch, gan ddefnyddio canlyniadau’r Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE).


Freedom of Information | Cookies and Privacy | Terms and Conditions | © Research Councils UK 2014