Access Keys:

RCUK Logo


Gweithgareddau

Mae gan y saith Cyngor Ymchwil amcanion cyffredin, sef:

 • ariannu ymchwil sylfaenol, strategol a chymhwysol;
 • cefnogi hyfforddiant ôl-raddedig (myfyrwyr PhD a meistr a chymrodyr);
 • datblygu gwybodaeth a thechnoleg a darparu gwasanaethau a gwyddonwyr a pheirianwyr wedi eu hyfforddi i gyfrannu at y gystadleuaeth economaidd, effeithiolrwydd gwasanaethau cyhoeddus a pholisi, ac ansawdd bywyd;
 • cefnogi gwyddoniaeth yng ngweithgareddau cymdeithas.

Mae’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) yn berchen ar ac yn gweithredu cyfleusterau mawr. Mae’r sefydliadau hyn, sydd o safon fyd-eang, yn cefnogi’r gymuned ymchwil trwy roi mynediad i gyfleusterau uwch ac arbenigedd gwyddonol a thechnegol helaeth.

Ymchwil
Mae’r Cynghorau Ymchwil yn cefnogi ymchwil trwy dri phrif ddull:

 • Trwy ddarparu cyllid prosiect neu raglen i sefydliadau addysg uwch, fel rhan o’r system cymorth deuol.
 • Trwy ariannu ymchwil yn eu cyfleusterau ymchwil eu hunain. Mae statws y cyfleusterau hyn yn amrywio – mae rhai wedi eu lleoli mewn prifysgolion, mae rhai wedi eu perchnogi ac yn cael eu gweinyddu yn gyfan gwbl, tra bod eraill yn sefydliadau mwy annibynnol sy’n cael eu “noddi”;
 • Trwy alluogi ymchwilwyr y DU i ddefnyddio cyfleusterau mawr. Gall hyn fod trwy gyfrannu’n rhyngwladol neu ariannu cyfleusterau cenedlaethol.

Mae mwy o wybodaeth am bolisïau’r Cyngor Ymchwil ar gael yma.

Hyfforddiant

Mae hyfforddiant y Cyngor Ymchwil yn cwmpasu’r gweithgareddau hynny sy’n datblygu gyrfaoedd ymchwilwyr ac yn cynnwys hyfforddiant ôl-raddedig ar lefel meistr a PhD, dyfarniadau ôl-ddoethuriaeth a chymrodoriaethau ymchwil ar gyfer unigolion sefydledig.

Bob blwyddyn, mae’r Cynghorau Ymchwil yn buddsoddi tua £300 miliwn yn y gweithgareddau hyn.

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau hyfforddiant y Cynghorau Ymchwil, gweler y safle Gyrfaoedd Ymchwil.

Cyfnewid Gwybodaeth

Nod cymorth y Llywodraeth ar gyfer y sail ymchwil yw cynyddu’r cyfraniad sy’n cael ei wneud i wella manteisio ar y sail ymchwil i fodloni amcanion cenedlaethol economaidd a gwasanaethau cyhoeddus.

Cred y Cynghorau Ymchwil y daw'r budd mwyaf o’u buddsoddiadau. Maent yn cynnal nifer o fentrau â’r nod o annog llif syniadau, pobl wedi eu hyfforddi a gwybodaeth i ddefnyddwyr a buddiolwyr posibl mewn busnes, yn y llywodraeth a’r sectorau gwirfoddol ac elusennol.

Gellir gosod y gweithgareddau hyn o dan bedwar pennawd bras:

 • Cydweithredu mewn addysg a hyfforddiant ar lefel meistr a doethur
 • Llif pobl a gwybodaeth
 • Ymchwil gydweithredol gyda defnyddwyr
 • Masnacheiddio yn cynnwys manteisio ar eiddo deallusol a gweithgareddau entrepreneuraidd

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn adran Cyfnewid Gwybodaeth y wefan hon.

Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae’r Cynghorau Ymchwil yn hybu llif gwybodaeth a chyfnewid syniadau rhwng gwyddonwyr, aelodau o’r cyhoedd a gwneuthurwyr polisïau. Trwy wneud hynny, maent yn:

 • Meithrin hinsawdd o ymddiriedaeth rhwng y grwpiau gwahanol hyn, i alluogi gwyddonwyr y DU i wneud ymchwil o safon fyd-eang.
 • Cyfrannu at ddatblygu cymdeithas sydd yn gallu ymgysylltu â gwyddoniaeth a sicrhau cyflenwad o wyddonwyr, peirianwyr ac ymchwilwyr eraill i economi’r DU.

Fel buddsoddwr mwyaf y DU mewn ymchwil hanfodol, mae’r Cynghorau Ymchwil mewn sefyllfa dda i ddod â gwyddoniaeth a gwyddonwyr o’r radd flaenaf i mewn i ysgolion.

Mae’r Cynghorau Ymchwil yn cydweithio’n gynyddol i ddarparu nifer o fentrau.

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar adran Ymgysylltu â’r Cyhoedd y wefan hon.

Rhyngwladol

Mae’r DU yn un o wledydd ymchwil mwyaf blaenllaw y byd, ond dim ond os yw’n ymgysylltu â’r meddyliau, y sefydliadau a’r cyfleusterau gorau lle bynnag y maent yn y byd y gall ei sail ymchwil ffynnu. Mae sail ymchwil sy’n ffynnu yn hanfodol er mwyn bod yn gystadleuol a dod â budd i gymdeithas ac economi’r DU.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn adran Ryngwladol y wefan.


Freedom of Information | Cookies and Privacy | Terms and Conditions | © Research Councils UK 2014