Access Keys:

RCUK Logo


Llywodraethu

Mae bob un o’r Cynghorau Ymchwil wedi ei sefydlu yn unol â Deddf Gwyddoniaeth a Thechnoleg 1965, fel corff wedi ei ymgorffori gan y Siarter Brenhinol. Mae’r Siarter Brenhinol yn ddogfen gyfreithiol sydd yn nodi swyddogaeth a chenhadaeth bob Cyngor.

At ddibenion cyfrifo’r Llywodraeth, caiff y Cynghorau ymchwil eu dosbarthu fel Cyrff Cyhoeddus Anadrannol. Mae Cyrff Cyhoeddus Anadrannol yn sefydliadau â swyddogaeth ym mhroses llywodraeth genedlaethol, ond nid ydynt yn rhan o adran o’r llywodraeth a chânt eu llywodraethu gan ddeddfwriaeth sy’n eu galluogi i weithredu hyd braich i’r Gweinidogion i raddau mwy helaeth neu lai. Mae gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau reolaeth statudol dros y Cynghorau, gyda chefnogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesedd a Sgiliau.

Mae gan bob Cyngor Ymchwil gorff llywodraethu a’i enw yw y “Cyngor”. Mae corff y Cyngor yn gyfrifol am osod polisi, strategaeth a blaenoriaethau pob Cyngor Ymchwil. Mae hefyd yn atebol am stiwardiaeth cyllideb y Cyngor a’r graddau y mae’r amcanion wedi cael eu cyflenwi a’r targedau wedi eu bodloni. Caiff aelodau’r Cyngor eu penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesedd a Sgiliau, sydd yn atebol i’r Senedd am weithgareddau’r Cynghorau.

Y Prif Weithredwr amser llawn yw swyddog uchaf y Cynghorau. Cânt eu penodi i roi arweinyddiaeth mewn perthynas ag ymchwil wyddonol ac o ran cyfeiriad a rheolaeth y Cyngor.

Mae gan bob Cyngor Ymchwil ei strwythur ei hun o fyrddau cynghorau a grwpiau lefel uchel i nodi cyfleoedd ar gyfer ymchwil, hyfforddiant a throsglwyddo gwybodaeth ac i roi cyngor allanol ar ddatblygiad strategaethau a pholisïau. Gellir gweld gwybodaeth gyffredinol ar drefniadaeth pob Cyngor a’r ffordd y mae’n gweithredu yma:

 

Aelodaeth y Cyngor
Mae gan bob Cyngor fel arfer rhwng 15 a 18 o aelodau wedi eu dewis o gymunedau academaidd, busnes a defnyddwyr y Cyngor. Mae’r aelodaeth yn gytbwys er mwyn darparu arbenigedd ar draws ystod o ddisgyblaethau ymchwil a buddion masnachol a defnyddwyr. Cedwir cofrestr o’r buddiannau sy’n cael eu datgan.

Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesedd a Sgiliau sy’n penodi i’r Cynghorau Ymchwil yn unol â “Chôd Ymarfer Penodi Gweinidogion i Gyrff Cyhoeddus” y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus. Mae hwn ar gael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon
Mae pob un o’r Cynghorau Ymchwil yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol sy’n rhoi gwybodaeth am weithgareddau pob Cyngor Ymchwil yn ystod y flwyddyn ariannol blaenorol.

Yn unol â Deddf Gwyddoniaeth a Thechnoleg 1965, mae pob Adroddiad Blynyddol yn cael ei gyhoeddi a’i roi gerbron y Senedd yn flynyddol.

Dilynwch y dolenni isod i bob un o Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon y Cyngor Ymchwil.


Freedom of Information | Cookies and Privacy | Terms and Conditions | © Research Councils UK 2014